Zmluva o spolupráci

A.

Slovenský zväz ľadového hokeja 

so sídlom Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava

IČO: 30845386

IČ DPH: SK2020872799

DIČ: 2020872799

štatutárny orgán: JUDr. Miroslav Valíček, generálny sekretár

(ďalej len „SZĽH“ alebo „poskytovateľ“

a

B.

Elit Centrum s.r.o.

Sídlo: Čremošná 8183/8, Ružomberok 034 06

IČO: 47 312 190

DIČ: SK 2023820106

Bankové spojenie: IBAN SK44 7500 0000 0040 2709 5001

IBAN:

zastúpený: Jozef Horváth       

(ďalej len „Prijímateľ“)

 

uzavreli túto

Zmluvu o spolupráci

(podľa ustanovení § 51 Občianskeho  zákonníka č. 40/1964 Zb.)

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1)      Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenským zväzom ľadového hokeja na obdobie roku 2019 bolo odsúhlasené spoločnosti Elit Centrum s.r.o., Ružomberok poskytnutie prostriedkov z finančného príspevku. Prostriedky sa poskytujú „na Materiálno-technický rozvoj športu – rozvoj športovej infraštruktúry“, v sume v celkovej výške  20.000,-EUR s termínom vyčerpania do 31. decembra 2019.

2)      Materiálno-technickým rozvojom športu v zmysle odseku 1 tohto článku sa rozumie rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Ružomberku (ďalej aj ako „účel“).

3)      Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné v rozsahu uvedenom v rámci tohto účelu.

 

Článok II.

Osobitné dojednanie zmluvných strán

 

1)      Prijímateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po realizácii diela v zmysle čl. 1 zmluvy, najneskôr do troch pracovných dní po ukončení realizácie diela, doručí SZĽH kópiu protokolu o prevzatí diela, týkajúceho sa zabezpečenia účelu, a to osobe poverenej SZĽH Jánovi Cebulákovi, oddelenie projektov a rozvoja zimných štadiónov, e-mail: cebulak@szlh.sk.

2)      Prijímateľ sa zaväzuje, že odo dňa protokolárneho prevzatia diela týkajúceho sa zabezpečenia účelu bude objekt zimného štadióna v ďalšom období 10 rokov slúžiť pre účely ľadového hokeja, so začiatkom sezóny spravidla k 1. augustu a ukončením sezóny spravidla k 30. aprílu.

3)      Prijímateľ sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti SZĽH poskytnúť SZĽH účelové využitie zimného štadióna pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji všetkých kategórií mužov a žien bezodplatne, alebo inej potreby SZĽH (ďalej len „potreby SZĽH“), v rozsahu 100 hodín ročne a to takto:

 

a)      v roku 2019 od 1. augusta do 31. decembra, ak ďalej nie je uvedené inak. V rokoch 2020 a nasledujúcich v čase od 1. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra, ak ďalej nie je uvedené inak

b)      písomná žiadosť týkajúca sa účelového využitia zimného štadióna pre potreby SZĽH, musí byť prijímateľovi doručená vždy najneskôr 21 dní pred požadovaným účelovým využitím zimného štadióna pre potreby SZĽH; Prijímateľ je povinný akceptovať časový harmonogram predložený SZĽH. Za týmto účelom je prijímateľ povinný poskytnúť SZĽH potrebnú súčinnosť a o poskytnutých službách je prijímateľ povinný viesť samostatnú evidenciu.  

 

4)      Prijímateľ sa zaväzuje, že odo dňa protokolárneho prevzatia diela bez vád, týkajúceho sa zabezpečenia účelu poskytne po dobu trvania zmluvy v čase od 1. augusta do 30 apríla, denne zdarma šesť hodín tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00.hod).

5)      Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutím zimného štadióna pre účely ľadového hokeja podľa odsekov 2 až 4 tohto článku sa rozumie bezodplatné prenechanie zimného štadióna do užívania vrátane bezodplatného užívania energetických médií, vrátane elektrickej energie, tepla, chladenia, vody, stočného, bezodplatného fungovania zimného štadióna vrátane ľadovej plochy, prevádzky rolby, a všetkých technologických zariadení, bezodplatné zabezpečenie služieb energetických závodov v trafostanici a bezodplatný servis a obsluha technologických zariadení, osvetlenia 900 luxov a ozvučenia, regulácie teploty, a zabezpečenie čistenia šatní počas doby užívania zimného štadióna na účely podľa tejto zmluvy.

6)      Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek iné služby, spojené s užívaním priestorov, neuvedené v odseku 5, najmä poskytnutie personálneho zabezpečenia, upratovanie priestorov Zimného štadióna, usporiadateľská služba, pripojenie a obsluha obrazovky (kocka), dopravná polícia, efektové osvetlenie, meranie regulácií – turnikety, interný TV okruh, požiarna hliadka, zdravotná služba s kompletnou posádkou vozidla RZP, služba SBS, v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z., zapožičanie a používanie rádiostaníc, dopravné značky, stĺpiky podstavcov, ich osadenie a demontáž, zábrany pred vstupmi na zápas, v konkrétnom rozsahu podľa dohody medzi zmluvnými stranami je prijímateľ oprávnený poskytnúť poskytovateľovi na základe jeho predchádzajúcej objednávky za odplatu, ak je poskytnutie uvedených služieb v prevádzkových možnostiach prijímateľa. Poskytnutie služieb podľa tohto bodu zmluvy, vrátane určenia výšky odplaty, bude predmetom samostatnej dohody zmluvných strán.

7)      Prijímateľ sa zaväzuje, že pokiaľ prenechá  zimný štadión do nájmu inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je mesto Ružomberok alebo zimný štadión prenechá takejto rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii do správy, prípadne takúto organizáciu poverí zabezpečovaním prevádzky telovýchovných, rekreačných a športových zaradení, ich údržby a výstavby a v prípade, že sa z akéhokoľvek titulu zimný štadión, alebo jeho časť prevedie na inú osobu, postúpia sa práva k nemu alebo sa prenechá do správy alebo do užívania inej osobe, je Prijímateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie záväzkov, na ktoré sa zaviazal podľa ustanovení tejto zmluvy.

8)      Prijímateľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude zimný štadión prenechaný do užívania akémukoľvek subjektu, táto skutočnosť neohrozí ani inak negatívne neovplyvní plnenie záväzkov a podmienok, na ktoré sa zaviazal podľa tejto zmluvy.

 

Článok III.

Čerpanie finančných prostriedkov

 

1)      SZĽH poskytne Prijímateľovi prostriedky výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet otvorený Prijímateľom len na vedenie prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy, uvedený v zmluve.

2)      Prostriedky je možné čerpať len na oprávnené výdavky účelu, a to len do sumy rozdielu medzi všetkými oprávnenými výdavkami na účel a oprávnenými výdavkami, ktoré prijímateľ hradí z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu (ďalej len „spolufinancovanie“ alebo „SF“). Za oprávnené čerpanie prostriedkov sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený v období 01.01.2019 - 31.12.2019. Oprávnenými výdavkami pri preukazovaní spolufinancovania môžu byť len úhrady, ktoré sú vykonané v totožnom období a úhrady vykonané v kalendárnom roku predchádzajúcemu obdobiu uvedenému v predchádzajúcej vete, ktorými nebolo preukázané spolufinancovanie v uplynulom období. V prípade športovej infraštruktúry osobitného významu oprávnenými výdavkami pri preukazovaní spolufinancovania môžu byť všetky úhrady, ktoré boli vykonané od začiatku realizácie účelu a ktorými nebolo preukázané spolufinancovanie v uplynulom období. Ak sa v priebehu čerpania prostriedkov podľa tejto zmluvy zmenia parametre výpočtu prostriedkov, uvedené v rámci príslušného účelu, finančné prostriedky na tento účel je možné čerpať najviac do sumy, ktorá je priamo úmerná tejto zmene.

3)      Pod čerpaním sa rozumie aj prevod finančných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ  pred poukázaním finančných prostriedkov na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy uhrádzal z vlastných finančných prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahujú prostriedky podľa tejto zmluvy, najviac však do výšky určenej v tejto zmluve a takto použitých finančných prostriedkov.

4)      Pod čerpaním sa rozumie aj prevod finančných prostriedkov (refundácia) z bankového účtu prijímateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na účet inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje účel (ďalej len „priamy realizátor“). Všetky povinnosti a zmluvné záväzky prijímateľa, najmä ohľadom vyúčtovania finančných prostriedkov a ich zverejňovania zostávajú v prípade takéhoto čerpania nedotknuté.

5)      Finančné prostriedky podľa tejto zmluvy nie je možné čerpať na úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) u prijímateľa alebo priameho realizátora, ktorý je platiteľom DPH a má nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti.

6)      Prijímateľ nie je oprávnený finančné prostriedky použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

7)      Finančné prostriedky nie je možné čerpať na úhradu výdavkov v prospech fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré porušili antidopingové pravidlá alebo v prospech tých osôb, ktoré sa na takomto porušení podieľali, ak sa sankcie za porušenie antidopingových pravidiel realizujú v čase poskytnutia finančných prostriedkov alebo uvedené osoby porušili tieto opatrenia, rozhodnutia a povinnosti opakovane.

8)      Prijímateľ berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce preňho zo zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a je povinné postupovať najmä podľa § 19 ods. 8 zákona 523/2004 Z.z. Prijímateľ je tiež povinný plniť si povinnosti obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti účastníkov

1)        Prijímateľ je povinný:

a)  použiť finančné prostriedky hospodárne a efektívne, výlučne na zabezpečenie účelu a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 

b)  bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa

     1. o každej zmene parametrov, uvedených v rámci príslušného účelu,

     2. o každej zmene formálneho charakteru súvisiacej s prijímateľom (napr. zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, bankového spojenia, stanov a pod. )

     3. ak v priebehu roka, v ktorom čerpá finančné prostriedky, prestane spĺňať podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

2)      Prijímateľ je povinný na základe písomnej žiadosti poskytovateľa alebo na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť mu bez zbytočného odkladu originál zmluvy, objednávky, faktúry alebo iného účtovného dokladu súvisiaceho s čerpaním finančných prostriedkov pre účely kontroly.

3)      Prijímateľ je povinný vrátiť nepoužité alebo nepotrebné finančné prostriedky ihneď po zistení tejto skutočnosti a bez vyzvania na účet 1308039053/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke. Prijímateľ je spolu s vrátením nepoužitých alebo nepotrebných prostriedkov zároveň povinný zaslať poskytovateľovi avízo o vrátení prostriedkov s uvedením ich sumy na tlačive, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

4)      Prijímateľ je povinný do 30. novembra 2019 poukázať na účet poskytovateľa výnosy z prostriedkov poukázaných na základe tejto zmluvy a zároveň o tom zaslať avízo SZĽH na tlačive, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi toto avízo aj v prípade, ak prijímateľovi nevznikli výnosy z finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy.

5)      Prijímateľ sa zaväzuje zaslať zväzu v termíne do:  30. novembra 2019 informáciu o prijímateľovi, ak nejde o obec alebo vyšší územný celok v nasledujúcom rozsahu:

a)      Orgány prijímateľa a ich zloženie,

b)      Mená a priezviská osôb, ktoré sú oprávnené konať v menej prijímateľa alebo v priebehu sledovaného obdobia boli oprávnené konať v mene prijímateľa

c)      Zoznam právnických osôb, ktoré boli zriadené prijímateľom alebo v ktorých má prijímateľ podiel, s uvedením názvu , sídla a identifikačného čísla,

d)      Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve prijímateľa a osôb podľa písmena c), číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce, názov katastrálneho územia, druh pozemku, popis stavby,

e)      Zoznam právnických osôb, ktorých je prijímateľ členom (názov, sídlo a identifikačné číslo),

f)       Riadna účtovná závierka prijímateľa (naskenovaná vo formáte pdf a podpísaná)

g)      Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá schválila informáciu spolu s dátumom jej schválenia,

h)      Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre informáciu

6)      Prijímateľ sa zaväzuje do 30. novembra 2019 zaslať na adresu poskytovateľa elektronicky a tiež v písomnej forme zoznam dokladov o úhrade výdavkov za plnenia (napr. tovarov, služieb, miezd, vykonaných prác) dodaných prijímateľovi alebo priamemu realizátorovi, pri ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné prostriedky podľa tejto zmluvy a finančné prostriedky určené na spolufinancovanie v členení podľa jednotlivých účelov (ďalej len „vyúčtovanie“). Prijímateľ dbá pri vypĺňaní zoznamu dokladov podľa predchádzajúcej vety na to, aby suma výdavkov podľa vyplnených dokladov bola rovná súčtu použitých finančných prostriedkov poskytnutých podľa tejto zmluvy a spolufinancovania podľa príslušného účelu a aby zoznam dokladov obsahoval údaje v nasledovnom rozsahu:

a)      účel úhrady finančných prostriedkov poskytnutých podľa tejto zmluvy podľa prílohy tejto zmluvy,

b)      dátum úhrady,

c)      originálne číslo účtovného dokladu (nie interné číslo evidencie dokladu u prijímateľa)

d)      popis uhradeného plnenia, ktorý ho neskreslene identifikuje,

e)      plný názov právnickej osoby v prípade, ak dodávateľom plnenia je právnická osoba,

f)       obchodné meno fyzickej osoby v prípade, ak dodávateľom plnenia je fyzická osoba – podnikateľ,

g)      anonymizované označenie osoby (napr. „osoba 1“, „osoba 2“ a pod.), ak dodávateľom plnenia je fyzická osoba nepodnikateľ,

h)      hodnota uhradeného plnenia vrátane DPH v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie DPH, inak hodnota bez DPH,

i)        meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá schválila vyúčtovanie spolu s dátumom jeho schválenia,

j)        meno, priezvisko a telefonický kontakt kontaktnej osoby pre vyúčtovanie.

7)      Ak poskytovateľ finančných prostriedkov kontrolou zistí nedostatky v predloženom vyúčtovaní, zašle prijímateľovi pokyn na jeho opravu. Prijímateľ sa zaväzuje zaslať do 3 pracovných dní opravené vyúčtovanie podľa jeho pokynu.

8)      Prijímateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi informáciu a vyúčtovanie na formulároch / tlačivách a vo formáte, ktoré poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle. Tlačivá budú obsahovať aj

a)      čestné vyhlásenie, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli zaslané včas, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a boli podpísané osobami, ktoré boli oprávnené vykonať príslušný právny úkon v menej prijímateľa,

b)      súhlas prijímateľa so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Poskytovateľ zverejňuje informáciu a vyúčtovanie na svojom webovom sídle alebo na adrese ministerstva.

9)      Prijímateľ je povinný viesť o poskytnutých finančných prostriedkoch v zmysle tejto zmluvy účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prijímateľ, ktorý nie je osobou povinnou podľa zákona o účtovníctve, musí počas piatich rokov odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou účelu podľa tejto zmluvy.

10)  Prijímateľ sa zaväzuje do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy umiestniť logo poskytovateľa a logo ministerstva na svojom webovom sídle viditeľnom pri prvom načítaní úvodnej stránky, smerovať ho ako hypertextový odkaz na adresu https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/ až do skončenia lehoty na použitie finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. Logo ministerstva má rozmery minimálne 120 x 240 bodov a prijímateľ na ňom uvádza rok a aktuálnu sumu poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019. Grafické znázornenie loga tvorí prílohu tejto zmluvy.

11)  Ak orgán, oprávnený na výkon kontroly podľa osobitných predpisov, vykoná kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých podľa tejto zmluvy, prijímateľ sa zaväzuje zaslať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu

a)      Protokol/správu o výsledku tejto kontroly,

b)      Zápisnicu o prerokovaní protokolu/správy podľa písm. a), podpísanú všetkými zúčastnenými osobami,

c)      Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

d)      Správu o splnení prijatých opatrení podľa písm. c).

 

 

Článok V.

Kontrola a sankcie

 

1)      Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia tejto zmluvy zo strany Prijímateľa je SZĽH oprávnený vymáhať škodu v zmysle ustanovenia  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka a Prijímateľ je povinný uhradiť uvedenú škodu v plnom rozsahu.

2)      Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátnej správy a iných oprávnených subjektov udeliť sankcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3)      Prijímateľ umožní poskytovateľovi a orgánu oprávnenému na výkon kontroly podľa osobitného predpisu vykonať kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa tejto zmluvy.

4)      Prijímateľ berie na vedomie, že celá suma poskytnutých prostriedkov alebo každá jej časť, ktorú prijímateľ bude čerpať v rozpore s touto zmluvou, sa bude považovať za neoprávnený výdavok prijímateľa a za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, s ktorým sa spájajú právne následky porušenia finančnej disciplíny. Prijímateľ je v tomto prípade povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v rozsahu sankcií uložených podľa § 31 a 32 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5)      Ak prijímateľ poruší podmienky ustanovené v čl. III ods. 2, v čl. IV ods. 1 písm. a)  a v čl. IV ods. 5 a 6, prijímateľ je povinný poskytnuté prostriedky alebo ich časť vrátiť na vyzvanie poskytovateľa, ak ich nevráti, uplatní sa postup podľa § 31 ods. 7 druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

6)      Prijímateľ berie na vedomie, že ak dôjde k porušeniu záväzkov podľa čl. IV ods. 1 písm. b) a podľa čl. IV ods. 10, finančné prostriedky budú považované za neoprávnené výdavky prijímateľa a za takéto porušenie je poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie pomernej časti sumy finančných prostriedkov za čas porušenia záväzku a súčasne je poskytovateľ oprávnený neposkytnúť finančné prostriedky resp. ich zostávajúcu časť, alebo zastaviť ich poskytovanie. Poskytovateľ môže poskytnúť finančné prostriedky alebo ich zostávajúcu časť prijímateľovi, len ak tento najneskôr do 15. novembra 2019 preukáže , že  záväzky uvedené v tomto odseku splnil.

7)      Prijímateľ berie na vedomie, že za porušenie záväzkov týkajúcich sa vyúčtovania za predchádzajúci rok bude uplatnená sankcia uvedená v odseku 5 tohto článku a poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov na účel podľa tejto zmluvy.

8)      Ak je prijímateľ alebo osoba konajúca v jeho mene dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona v súvislosti s poskytnutými finančnými prostriedkami, poskytovateľ zastaví poskytovanie finančných prostriedkov. Poskytovateľ môže poskytnúť finančné prostriedky resp. ich zostávajúcu časť len vtedy, ak prijímateľ najneskôr do 15. novembra 2019 preukáže opak.

9)      Ak prijímateľ, ktorým je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ poruší zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinný vrátiť finančné prostriedky na účet poskytovateľa.

 

 

Článok VI.

                                                            Spoločné a záverečné ustanovenia

1)      Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2)      Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

3)      Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode písomnou formou, pričom očíslované dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4)      Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2029,  je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5)      Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že ich prejavy považujú za dostatočne určité a zrozumiteľné, že zmluvná voľnosť účastníkov nebola obmedzená ani táto zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok ani v omyle a preto na znak súhlasu s celým textom zmluvy ju potvrdzujú svojím podpisom.

6)      Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, jeden rovnopis pre SZĽH, dva rovnopisy pre Prijímateľa.

 

 

 

V Bratislave, ..................                                             V Ružomberku, 5.6. 2019

      

Slovenský zväz ľadového hokeja                                          Elit Centrum s.r.o.

 

 

 

 

 

_________________________________                  _________________________________

JUDr. Miroslav Valíček                                                          

generálny sekretár SZĽH                                                         Jozef Horváth konateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k Zmluve

- umiestnenie loga Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na internetové stránky.

 

Grafické znázornenie loga je nasledovné:

 

 

Logo má rozmery minimálne 120px x 120px.

V tomto rozmere musí byť umiestnené pri prvom načítaní úvodnej internetovej stránke prijímateľa.

Logo je potrebné počas lehoty použitia poskytnutého príspevku udržiavať ako odkaz na register dotácií MŠVVaŠ SR:

https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/